. : All For One's Forums : .
Xin khai báo tên truy cập và mật khẩu để tham gia diễn đàn. Nếu không có tài khoản hãy nhấn vào nút Đăng Kí.

Hỗ trợ bởi BigDargon (http://big.321.cn)

Share
Go down
avatar
Còn 11 bài gửi nữa !
Còn 11 bài gửi nữa !
Nam
Tổng số bài gửi : 9
Age : 36
Bạn đến từ : trường THPT Vị Thanh
Nghề nghiệp : Giáo viên
Registration date : 02/11/2008
Xem lý lịch thành viênhttp://truongthptvithanh.hot-me.com

Bình Thường trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 02, 2008 6:10 pm
Gởi đến các em một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan, môn Tin học, để các em tham khảo! Hình như không có chức năng gửi kèm file thì phải, hoặc thầy chưa tìm thấy. Đành phải copy nguyên văn như vầy! Cũng hơi phiền hen!

1. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) ‘12E+6’ 2) 2.5E + 3 3) 12.5 4) 15A + 7
Các biểu diễn tương ứng là hằng kiểu số trong PASCAL:
A). 1), 3) B). 2), 4) C). 3) D). 2), 3)
2. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) ‘ 2.5E+6 ’ 2) 50E - 2 3) 30.5 4) 15A + 7 5) ‘Tin hoc’
Các biểu diễn tương ứng là hằng kiểu chuổi trong PASCAL:
A). 1), 4) B). 1),2), 4), 5) C). 2), 3) D). 1), 5)
3. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) 20BTAP 2) BAITAP01 3) X&Y 4) SO_THUC 5) SO NGUYEN
Các biểu diễn tương ứng là tên đúng trong PASCAL:
A). 1), 2), 4), 5) B). 2), 4) C). 2), 3),5) D). 4), 5)
4. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) ‘TRUE ’ 2) “FALSE” 3) TRUE 4) FALSE
Các biểu diễn tương ứng là hằng LOGIC trong PASCAL:
A). 1) B). 1),2), 3),4) C). 3),4) D). 2)
5. Trong Pascal, cho câu lệnh và phần chú thích tương ứng theo thứ tự như sau:
1) S := a*b; (Tính diện tích HCN) 2) S := a*b; {Tính diện tích HCN}
3) S := a*b; “Tính diện tích HCN” 4) S := a*b; (*Tính diện tích HCN*)
Câu lệnh có cú pháp đúng là:
A). 2), 4) B). 2) C). 3) D). 4)
6. Trong Pascal, các từ khóa thường dùng trong phần khai báo một chương trình đơn giản là:
1) USES 2) VAR 3) PROGRAM 4) CONST
Thứ tự khai báo đúng các thành phần tương ứng với các từ khóa là:
A). 3), 1), 4), 2) A). 3), 1), 2), 4) C). 3), 4), 1), 2)
7. Trong PASCAL, Từ khóa dùng để khai báo hằng là:
A). VAR B). USES C). CONST D). BEGIN
8. Câu lệnh READLN; có chức năng:
A). Xóa màn hình B). Xuống dòng C). Chờ nhập biến D). Chờ nhấn Enter
9. Câu lệnh CLRSCR; có chức năng:
A). Xóa màn hình B). Xuống dòng C). Chờ nhấn Enter D). Chờ nhập biến
10. Trong PASCAL, Từ khóa dùng để khai báo biến là:
A). BEGIN B). USES C). CONST D). VAR
11. Trong PASCAL, Từ khóa dùng để khai báo tên chương trình là:
A). USES B). PROGRAM C). CONST *D). VAR
12. Trong Pascal, Cho đoạn lệnh:
S:= 25.73;
WRITELN(‘S= ‘, S:8:3);
Sau khi máy thực hiện đoạn lệnh trên, màn hình xuất hiện:
A). S= ??? 25.73 và đưa con trỏ xuống đầu dòng.
B). S= ?? 25.730 và đưa con trỏ về cuối dòng.
C). S= ?? 25.730 và đưa con trỏ xuống đầu dòng.
D). S= ??? 25.73 và đưa con trỏ về cuối dòng.
13.Trong Pascal, để nhập lần lượt hai giá trị từ phímvà gán giá trị đó tương ứng cho hai biến x, y ta dùng lệnh:
A). WRITELN(x,y) ; B). WRITE(x,y); C). READLN(x,y) ; D). READLN(x;y);
14. Trong Pascal, Lệnh nào sau đây dùng để khai báo hai biến X, Y là các số thực ?
A). VAR X; Y REAL; B). VAR X,Y : INTEGER;
C). VAR X,Y: LONGINT; D). VAR X,Y : REAL ;
15. Trong Pascal, Lệnh nào sau đây dùng để khai báo hai biến M, N là số nguyên và X, Y làsố thực?
A). VAR M,N : LONGINT; X, Y REAL; B). VAR M,N :REAL ; X,Y : INTEGER;
C). VAR M,N : REAL ; X,Y: LONGINT; D). VAR M,N : EXTENDED; X,Y : REAL;
16. Trong Pascal, Lệnh nào sau đây là phù hợp nhất dùng để khai báo hai biến số nguyên M có giá trị trong khoảng 10 đến 200 và N có giá trị trong khoảng – 100 đến 100?
A). VAR M: BYTE; N: INTEGER; B). VAR M,N :BYTE;
C). VAR M,N : WORD; D). VAR M,N : LONGINT;
17. Biểu thức để kiểm tra “M là số chẵn” là:
A). M DIV 2 = 0 ; B). M MOD 2 = 0 ;
C). M DIV 2 < > 0; D). M MOD 2 < > 0 ;
18. Biểu thức để kiểm tra “M là số chẵn và N là số lẽ” là:
A). (M MOD 2 = 0) AND (N DIV 2 = 1); B). (M MOD 2 = 0) AND (N MOD 2 < > 0);
C). (M MOD 2 = 0) OR (N MOD 2 =1); D). (M MOD 2 < > 0) AND (N MOD 2 = 0);
19. Biểu thức logic: (N div 100 > 0) and ( N div 1000 = 0). Để kiểm tra:
A). N có chia hết cho 1000 hay không; B). N có hai chữ số có nghĩa hay không;
C). N có ba chữ số có nghĩa hay không; D). N có lơn hơn 100 hay không;
20. Xét đoạn chương trình:
T:= 0;
FOR I:= 100
TO 999 DO
IF (I MOD 2 < > 0) AND (I MOD 3 = 0) THEN T := T + I;
Đoạn chương trình trên dùng để:
A). Tính tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.
B). Tính tổng tất cả các số lẽ có 3 chữ số.
C). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số lẽ và chia hết cho 3.
D). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn và chia hết cho 3.
21. Để khai báo hai hằng số MAX = 5000 và MIN= 100 ta dùng lệnh:
A). CONST MAX : 5000; MIN: 100; B). VAR MAX = 5000; MIN= 100;
C). CONST MAX = 5000; MIN = 100; D). VAR MAX: 5000; MIN: 100;
22. Cho x, y là hai số nguyên, để tính P = , ta cần khai báo :
A). VAR x,y, P : REAL ; B). VAR x, y, P : LONGINT;
C). VAR x, y : LONGINT; P: REAL; D). VAR x, y: REAL; P: LONGINT;
23. Phím nào để chạy thử chương trình ?
A). ALT + F9 B). F9 C). ALT+F3 D). CTRL+F9
24. Cho đoạn chương trình:
S :=0 ; T:=0;
FOR I:= 1 TO 6 DO
IF I mod 3= 0 THEN T := T + I
ELSE S:= S + I;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S= 21; T=9 B). S= 12; T=9 C). Không xác định D). S= 5; T=6
25. Cho đoạn chương trình:
x:=2; y=4;
IF x > y THEN F:= 2*x - y
ELSE IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị F là :
A).Không xác định B). F = 0 C). F= 20 D). F= 4
26.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
S :=0 ; T:=0;
FOR i := 1 TO 5 DO
BEGIN
S:= S+ i ;
T:= T+ 1;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S=15; T= 5 B). S=0; T= 5 C). S= 10; T= 4 D). S= 15; T= 4
27. Biểu thức đúng trong pascal để biểu diễn biểu thức F:= là:
A). F:= 2*exp(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / (5*sqrt(6*y))
B). F:= 2*sqrt(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / (5*sqrt(6*y))
C). F:= 2*exp(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / 5*sqrt(6*y)
D). Không thể biểu diễn được.
28. Biểu thức đúng trong pascal để biểu diễn biểu thức Q := là:
A).Q:=2*y*y / SQR(3*b) + SQRT(1 + 2*SQRT(y)) / (4*b+5)
B). Q:= 2*SQRT(y) / SQR(3*b) + SQR(1 + 2*SQRT(y))/ 4*b+5
C). Q:= 2*y*y) / SQRT(3*b) + SQR(1 + 2*SQRT(y)) / (4*b +5)
D). Q := (2*y*y) / SQR(3*b) + SQR(1 + 2*SQR(y)) / (4*b +5)
29.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
S := 0 ; i:= 0; m:= 4;
WHILE i < = m DO
BEGIN
i := i + 1;
S:= S + i;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S = 6 B). S= 4 C). S= 15 D). S= 10
30.Biểu diễn nào là từ khóa trong PASCAL:
A). REAL B). INTEGER C). SQRT D). VAR
31.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
S :=1 ; I:= 0;
WHILE I < 6 DO
BEGIN
I:= I +1;
IF I mod 2 =0 THEN S:= S* I;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S= 1 B). S= 8 C). S = 48 D). S= 6
32.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
BEGIN
S :=0 ; m := 5; n := 10;
FOR I := 1 TO m DO
FOR J := 1 TO n DO S := S+1;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên máy, cho kết quả:
A). S= 36 B). S = 50 C). S= 15 D). Không xác định.
33.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
BEGIN
K :=0 ; m := 5; n := 10;
FOR I := 1 TO m DO K:= K +1;
FOR J := 1 TO n DO K := K+1;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên máy, cho kết quả:
A). Không xác định B). K= 13 C). K= 15 D). K= 50
34. Cho đoạn chương trình:
X := 3; Y:= 5;
IF X >= Y THEN F := X + Y ELSE F := X * Y;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên F có giá trị là:
A). Câu lệnh sai cú pháp B). F = 15 C). F = 8 D). F = 0
35. Cho đoạn chương trình:
N := 3; M:= 5; S := 0;
FOR I := N TO M DO S := S + I ;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có giá trị là:
A).12 B). F = 7 C). F = 3 D). Câu lệnh sai cú pháp
36. Cho đoạn chương trình:
S:= 0;
FOR I:=100 TO 999 DO
IF (I MOD 2 = 0) AND (I MOD 3 < > 0) THEN S:= S+I;
Đoạn chương trình trên dùng để:
A). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn và có không chia hết cho 3.
B). Tính tổng tất cả các số chẵn và không chia hết cho 3.
C). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn.
D). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số không chia hết cho 3.
37. Câu lệnh WRITELN; có chức năng:
A). Xóa màn hình B). Xuống dòng C). Chờ nhập biến D). Chờ nhấn Enter
38). Câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ có cú pháp:
A). IF <điều kiện> THEN ;
B). IF <điều kiện> THEN ;
ELSE ;
C). IF <điều kiện> THEN
ELSE ;
D). IF <điều kiện 1> THEN : ;
ELSE : ;
39. Khi thực hiện câu lệnh READLN(a,b); Máy sẽ chờ để người chạy chương trình nhập các giá trị từ phím vào cho 2 biến a,b. Nếu muốn nhập a= 5; b=7, ta nhập như sau:
A). 5, 7 8 B). 5; 7 8 C). 5; 7; D). 5 ? 78
40. Người ta sử dụng biến N để lưu số lượng học sinh trong một lớp học, cách khai báo đúng và tốn ít bộ nhớ nhất là:
A). VAR N: LONGINT; B). VAR N: WORD;
C). VAR N: INTEGER; D). VAR N: BYTE;

Chúc các em học tốt!
♥ Root ♥
♥ Root ♥
Nam
Tổng số bài gửi : 1023
Age : 25
Bạn đến từ : BigDargon's Site
Nghề nghiệp : Học sinh
Tự bạch : http://tinyurl.com/profilebig
Registration date : 18/12/2007
Xem lý lịch thành viênhttp://bigdargon.blogspot.com/

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Mon Nov 03, 2008 4:00 pm
Xin lỗi thầy vì đây là diễn đàn Free nên khó có thể tìm được mục Upload File lên. Nếu thầy Muốn Upload File có một tài khoản 1GB đang sử dụng, thầy cần sử dụng em sẽ Share cho thầy khi đến tiết của thầy !
Một số trang có thể Upload :
http://adrive.com/login

http://www.divshare.com/
Upload file

http://www.uploadok.com/index.php
Upload lên mạng chia sẻ các software

http://www.zshare.net/
Upload lên mạng chia sẻ các software

http://www.picoodle.com/
www.imageshack.us
http://freeimgs.com/upload/
Upload hình trực tuyến

http://myfreefilehosting.com/
Lập file mirror

http://www2.bigupload.com/
Upload các file để chia sẻ

4shared.com
Không giới hạn băng thông, hỗ trợ đếm lượt tải, file không quá 100MB, tốc độ tải/up chấp nhận được, không phải đợi lượt khi down.

MediaFire.com
Không giới hạn lưu trữ, số file upload, link 0 die, không phải đợi đếm khi down.

Megaupload.com
Tiếng việt thân thiện, tải /up dễ dàng. Có thể dùng thủ thuật để qua rào cản đợi lượt down, cho phép chế độ lên Premium, tốc độ chấp nhận được.

_________________
---------- . : ^_^ Chào cả nhà ! ^_^ : . ----------
avatar
Ma Cấp 1
Ma Cấp 1
Nữ
Tổng số bài gửi : 158
Age : 25
Bạn đến từ : †öà Šöạñ Báö †ïñ Vï†
Nghề nghiệp : ¶hóñg Vïêñ
Registration date : 05/11/2008
Xem lý lịch thành viênhttp://360.yahoo.com/c00lp3m

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 2:16 pm
nhức đầu wá! cho kết quả luôn đi thầy ơy

_________________
..♥️♥️♥️Mưa iÊn bÌnh ... tUyẾt vÔ tÌnh... mƯa ưỚt mÌnH ... tUyẾt lẠnH kInh
mƯa tuyỆT vỌnG .... tUýÊt lẠnH cÓnG ... mƯa bOng bÓnG ... tUyẾt nHư bÔnG ...♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️...

…¤¯†™️-:¦:-(¯°•….:†*•Þ€M•*†:.…•°¯)-:¦:-™️†¤…
YH:p3_lov3_4nh Blog: 360.yahoo.com/c00lp3m
♥ Root ♥
♥ Root ♥
Nam
Tổng số bài gửi : 1023
Age : 25
Bạn đến từ : BigDargon's Site
Nghề nghiệp : Học sinh
Tự bạch : http://tinyurl.com/profilebig
Registration date : 18/12/2007
Xem lý lịch thành viênhttp://bigdargon.blogspot.com/

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 3:17 pm
c00lp3m đã viết:nhức đầu wá! cho kết quả luôn đi thầy ơy

Chúng ta cần phải tự làm ! Mà hình như có một số câu thầy cho đáp án sai ??

_________________
---------- . : ^_^ Chào cả nhà ! ^_^ : . ----------
avatar
Ma mới
Ma mới
Nữ
Tổng số bài gửi : 61
Age : 25
Bạn đến từ : Zỵ Thanh - Hồng Kông....=]]=]]
Nghề nghiệp : collect diamond
Registration date : 09/11/2008
Xem lý lịch thành viên

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 4:28 pm
chòy oy nhiều wa............đọc xog trả lời đc hýt thỳ chắc em cũng cỡ 4 5 độ.....hic hic
♥ Root ♥
♥ Root ♥
Nam
Tổng số bài gửi : 1023
Age : 25
Bạn đến từ : BigDargon's Site
Nghề nghiệp : Học sinh
Tự bạch : http://tinyurl.com/profilebig
Registration date : 18/12/2007
Xem lý lịch thành viênhttp://bigdargon.blogspot.com/

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 4:32 pm
[D]zyt. đã viết:chòy oy nhiều wa............đọc xog trả lời đc hýt thỳ chắc em cũng cỡ 4 5 độ.....hic hic

Có công mài sắc có ngày nên kim mà bạn

Chứ đừng có

Có công mài sắc có ngày thành xà beng !

lol! lol! lol!

_________________
---------- . : ^_^ Chào cả nhà ! ^_^ : . ----------
Ma mới
Ma mới
Nữ
Tổng số bài gửi : 116
Age : 25
Bạn đến từ : dzị Thanh sì kun kun
Nghề nghiệp : hỌc shynk Vip of GV ICY
Registration date : 01/11/2008
Xem lý lịch thành viênhttp://affforone.321.cn

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 4:37 pm
thẦy Ui ........ e chÓng mặt quÓ òh ....... mà nhìn vào cũng làm đỡ đỡ ặơc vài câu Smile)
♥ Root ♥
♥ Root ♥
Nam
Tổng số bài gửi : 1023
Age : 25
Bạn đến từ : BigDargon's Site
Nghề nghiệp : Học sinh
Tự bạch : http://tinyurl.com/profilebig
Registration date : 18/12/2007
Xem lý lịch thành viênhttp://bigdargon.blogspot.com/

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 4:43 pm
mUn đã viết:thẦy Ui ........ e chÓng mặt quÓ òh ....... mà nhìn vào cũng làm đỡ đỡ ặơc vài câu Smile)

Để hum nào làm xong rùi tui Post lên cho ! lol! lol! lol!

_________________
---------- . : ^_^ Chào cả nhà ! ^_^ : . ----------
avatar
Ma mới
Ma mới
Nữ
Tổng số bài gửi : 61
Age : 25
Bạn đến từ : Zỵ Thanh - Hồng Kông....=]]=]]
Nghề nghiệp : collect diamond
Registration date : 09/11/2008
Xem lý lịch thành viên

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 09, 2008 5:47 pm
h0h0..........hỳk như vs sự dãn nở của Fe cỡ mấy trăm năm nữa kục sắt đó cũng có thể thành xà beng..............=))
avatar
Ma mới
Ma mới
Nam
Tổng số bài gửi : 79
Age : 26
Bạn đến từ : Viet Nam
Nghề nghiệp : Chuyen Vien Spam Toan Cau ^^ keke
Registration date : 09/11/2008
Xem lý lịch thành viên

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

on Sun Nov 30, 2008 10:21 pm
thay` gui~ bay` test co oanh' dau' " tick" voi' nhung~ cau dung, em test xong bay` cua thay muh` hog bit ket qua~ dung hay sai de rut kinh nghiem. thanks thay`
Sponsored content

Bình Thường Re: trắc nghiệm Tin học 11 HK1

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết